ТЕЦ СВИЛОЗА АД – гр. Свищов

ТЕЦ СВИЛОЗА АД ТЕЦ Свилоза АД е частна компания, производител на топлинна и електрическа енергия, разполагаща с 2 бр. парогенератори тип ТП 47 с единична топлинна мощност 165 MW. Централата продава топлоенергия на разположените наоколо заводи и електроенергия на НЕК АД и участва на свободния пазар на електрическа енергия. През 2013 година бяха направени редица екологични подобрения, като реконструкция на котлите, с цел намаляване на емисиите серен диоксид.

ТЕЦ Свилоза притежава пристанищен терминал в Свищов и отскоро е концесионер на пристанищен терминал Видин-юг, пристанищa по течението на р. Дунав с национално значение. Терминалите предлагат товаро-разтоварни и съпътстващи услуги и разполагат с големи открити складови площи. Наличното пристанищно оборудване позволява обработване на всякакви видове насипни и генерални товари и контейнери.