ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД

От офиса в София, където се помещава администрацията на ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД и проектантският ни екип, се осъществява координацията на всички дейности и управлението на проектите. Тук се намира и седалището на дружеството-майка, ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД.

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД разполага с технически и финансови възможности за извършване на сделки с електрическа енергия и енергийни ресурси. В дружеството работи експертен екип от електроинженери, проектанти, икономисти и търговци. Екипът от електроинженери извършва цялостно проектиране, доставка и получаване на необходимите разрешителни за изграждане на подстанции за високо, средно и ниско напрежение, както и мониторинг на изградените съоръжения.

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД купува електрическа енергия от най-големите производители в България. Компанията изпълнява международни договори за транзит и търговия на Балканския енергиен пазар. Общият годишен обем търгуема електрическа енергия е над 1750 GWh.