АЛЕКСАНДЪР МТВ ООД – гр. Кюстендил

АЛЕКСАНДЪР МТВ ООД – гр. Кюстендил Основната дейност на дружеството от създаването му през 1999г. до момента е земекопна и транспортна дейност, рекултивация, направа и ремонт на временни пътища и строително-монтажни работи.

Според конкретните изисквания на проекта, Александър МТВ ООД може да осигури временно селище на обекта, комуникации, механизация, автотранспорт, вътрешноорганизационна структура и персонал. Фирмата разполага с тежка механизация от високопроизводителни земекопни машини, автотранспорт, специализирана механизация и помощни транспортни средства. Разполага и със собствен бетонов център с капацитет 35 м2 на час.