ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
VI. Хидро-технически съоръжения
1 Община Белене Главен изпълнител Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв. 8 "в" по план на гр. Белене
2 Напоителни системи ЕАД Главен изпълнител Ремонт на Дунавски диги - Козлодуйска низина, от км 687+511 до км 691+301, землищата на гр. Козлодуй и с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца
3 Напоителни системи ЕАД Главен изпълнител Корекция на р. Искър – възстановяване на разрушен участък по лява берма с дължина 208м, землище на с. Брегаре – с. Ореховица, Община Долна Митрополия, област Плевен