Продукти и услуги

Обединение ХИМРЕМОНТСТРОЙ разполага с опит, квалифицирани човешки ресурси, технологично оборудване и механизация за извършване на следните дейности:

ПРОДУКТИ

УСЛУГИ

Собствено производство:

 • стоманени конструкции
 • технологично оборудване, вкл. обикновени съдове и съдове под налягане, лентови конвейери, топлообменници, реактори, резервоари и др.
 • тръбопроводи и газоходи
 • резервоари за съхранение на петролни продукти
 • машини за механична обработка: ексцентрикови преси, гилотинни ножици, валове за огъване на метални листи
 • инсталации за преработка и утилизация на износени автомобилни гуми
 • гуми и технически каучукови изделия

Доставка:

 • метали
 • горива, въглища
 • дървен материал
 • камъни и облицовки, статуи
 • проектиране съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • изграждане на обекти от промишленото и гражданското строителство, включително земно-изкопни работи, бетонови работи, работи по част Конструктивна и Архитектурна, монтаж на метални конструкции, машини и оборудване, пусково-наладъчни работи
 • изпълнение на проекти за енергийна ефективност и опазване на околната среда: инсталации за сероочистка за ТЕЦ, инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници, регионални депа за битови отпадъци, саниране на обществени и административни сгради
 • производство и търговия с електрическа енергия, консултации
 • осигуряване на механизация за транспорт и строителство, вкл. подемна и земекопна техника
 • пристанищна дейност: товаро-разтоварни и съпътстващи услуги